Medezeggenschapsraad   
                                                                                                                  
Wat doet de MR?
Zoals op alle scholen van Kindante kunnen op bs Lahrhof  ouders en personeel via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. In onze MR nemen vier ouders, en vier leerkrachten zitting. Verkiezingen hebben bepaald wie er in de MR mag meepraten en meebeslissen.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Belangrijke besluiten worden eerst aan de MR voorgelegd. Ook kan de MR ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie van de school.
De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht.
  • Instemmingsrecht onderwijs
    Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • Adviesrecht onderwijs
    In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
Zaken die van toepassing zijn op álle Kindantescholen worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) besproken. De leden van de GMR worden gekozen door de MR-leden van de verschillende scholen. Een goede communicatie is tussen de MR en GMR nodig, vandaar dat er ook een GMR-platform bestaat. Bij dit overleg schuiven van elke school twee MR-leden aan (een ouder en een personeelslid), en kan er over en weer informatie worden uitgewisseld.

In het komend schooljaar is de samenstelling van onze MR:
 
 ouders  personeel
 Bianca Vendel                Melanie van Wersch (voorzitter)   
 Kim Haagmans  Dorothy Buscher   
 Kim van der Naald  Leanne Jongen
Suzanne Vola  Anita Hendrix 
 
  
Wilt u contact opnemen met de MR (we horen natuurlijk graag wat er leeft), stuur dan een mail naar mr.lahrhof@kindante.nl